Wie zijn wij

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (MR)

Een inspraakmogelijkheid voor ouders (én leerkrachten) is geregeld via de Wet Medezeggenschap Scholen. Aan elke school moet een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden zijn, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding en die opereert volgens een medezeggenschapsreglement.
De MR van onze school bestaat uit:

Matthijs Dagelet       Voorzitter     (oudergeleding)
Bianca Steeghs        Lid                  (oudergeleding)
Marja Wijnen          Secretaris      (personeelsgeleding)
Yvette Thielen         Lid                  (personeelsgeleding)

De Ouderraad

De Ouderraad is in praktische zin de belangrijke rechterhand van de school. Ze vormen als het ware de uitvoerende doe-commissie. Zonder de inzet van de OR zouden de diverse activiteiten op school (Kerst, carnaval, Pasen, eindfeest, schoolreis, enz.) onmogelijk zijn. De vergaderingen van de OR zijn openbaar en de data staan vermeld in de schoolkalender. U bent dus altijd welkom op deze vergaderingen, De structuur en taken van de OR zijn vastgelegd in het "Huishoudelijk reglement Ouderraad" dat ter inzage ligt op school. Kort na aanvang van het schooljaar houdt de OR een jaarvergadering, waarin een toelichting op de activiteiten wordt gegeven en waarin de begroting voor het nieuwe schooljaar wordt gepresenteerd. De OR verricht met veel plezier haar activiteiten voor een groeiende cbs Willem de Zwijger. We nodigen via deze weg dan ook geïnteresseerden van harte uit om lid te worden van de OR. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de OR-leden.

De Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)/ Oudervereniging

De Ouderraad is een groep ouders die het team ondersteunt bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals Sinterklaas, Pasen, Kerstmis en Carnaval. De structuur en taken van de OR zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement Ouderraad.
De huidige samenstelling van de Ouderraad:

Roger Wolters                        voorzitter
Marika Jammeh                     secretaris
Joanna Scott                            penningmeester
Sabine Boonen                        lid
Nadine van den Brand        lid
Malika Reijners                       lid
Winneke Jacobs                     lid